Överföring av personuppgifter till Ladoks utvecklingsmiljö i samband med federerad inloggning

Beskrivning av Ladoks utvecklingsmiljö

Ladoks utvecklingsmiljö består av tjänster riktade till personal inom utvecklingsorganisationen av det studieadministrativa systemet Ladok. Den federerade inloggningen hanterar inloggning till de testsystem och den infrastruktur som används vid utveckling av Ladok.

Hantering av personuppgifter

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter överförs från identitetsutfärdaren (användarens inloggningstjänst) till infrastrukturen för att säkerställa att tjänsten vet vem användaren är och vilka behörigheter den ska ha. I samband med inloggning i denna tjänst begärs följande personuppgifter från den identitetsutfärdare som används vid inloggningen:
Personuppgifter Syfte Teknisk representation
Unik teknisk identifierare Att unikt identifiera användaren och ge rätt behörighet eduPersonPrincipalName, cn
Personnummer Att unikt identifiera användaren och ge rätt behörighet norEduPersonNIN
Namn Att kunna personanpassa tjänsten givenName, sn, displayName
Epostadress Att kunna kontakta användaren mail
Tillitsnivå Att säkerställa kvalitet på identifiering av användaren eduPersonAssurance
Organisationskoppling Att avgöra anställningsstatus vid användarens organisation eduPersonScopedAffiliation

Förutom direkta personuppgifter överförs även indirekta personuppgifter såsom vilken organisation användaren tillhör och vilken identitetsutfärdare som har använts vid inloggningen. I kombination med ovanstående personuppgifter kan dessa användas för att unikt identifiera en person.

Övrig behandling av personuppgifter i tjänsten

Tjänsten sparar tekniska loggar för felsökning och säkerhetsrelaterade incidenter. Dessa tekniska loggar innehåller information om alla inloggningar som gjorts inkl. överförda personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Ingen överföring av personuppgifter sker till tredje part.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter överförda från identitetsutfärdare i samband med inloggning behandlas inom ramen för allmänt intresse för att möjliggöra användning av tjänsten.

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

För registerutdrag, rättelse och radering av dina personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig för tjänsten.

Rättelse av personuppgifter som överförs i samband med inloggning gör du i den identitetsutfärdare som du använder för att logga in.

Rensning av personuppgifter

Personuppgifter rensas när de inte längre bedöms behövas för tjänsten.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Ladokkonsortiet, Sverige. Har du frågor om hur personuppgifter hanteras inom tjänsten, kontakta Gunnar Råhlén, gunnar.rahlen@bth.se.

Dataskyddssamordnare inom Ladokkonsortiet är Gunnar Råhlén, gunnar.rahlen@bth.se.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

Denna tjänst följer det internationella ramverket GÉANT Data Protection Code of Conduct (http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1) för överföring av personuppgifter från identitetsutfärdare till tjänsten. Ramverket är avsett för tjänster i Sverige, EU och EES som används inom forskning och högre utbildning.